Algemene Inschrijfvoorwaarden Particulieren

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van het cursuscontract tussen particulieren en NLtraining en zijn van toepassing op alle cursussen van NLtraining voor particulieren. ‘Particulieren’ zijn inburgeringsplichtigen die geen aanbod voor een inburgeringsvoorziening van gemeenten krijgen en zich zelf voorbereiden op het inburgeringsexamen. Deze Algemene Voorwaarden zijn op 27 maart 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34299813.
 
1. Inschrijving en afspraken
Door een inschrijving voor een opleiding van NLtraining gaat u een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra NLtraining uw aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen en NLtraining de ontvangst daarvan heeft bevestigd.
 
Als u tot inschrijving van een opleiding overgaat is de overeenkomst voor de totale studieduur van toepassing, en NLtraining verwacht dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. NLtraining kan dan voor een goede planning en inroostering van de docenten zorgen. U mag van NLtraining verwachten dat de opleiding wordt aangeboden met gekwalificeerde docenten. NLtraining zal u helder informeren over de acties die wij van cursisten verwachten en natuurlijk zullen wij ons inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.
 
Er geldt een bedenktijd van 14 werkdagen vanaf het moment dat wij aan u de inschrijving bevestigd hebben. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Heeft u binnen deze zeven dagen een studiepakket van ons ontvangen, dan stuurt u dit pakket onbeschadigd en aangetekend aan NLtraining retour. Als het studiemateriaal nog niet verstuurd is volstaat een tijdig bericht aan NLtraining. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening. Bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van ons een bericht van ontvangst van het pakket hebt gekregen.
 
Per post ontvangt u voor de opleiding start van NLtraining de cursusovereenkomst. Deze dient u vóór de eerste lesdag ondertekend op te sturen naar NLtraining in de bijgeleverde antwoordenvelop. Zonder ondertekende cursusovereenkomst kunt u niet deelnemen aan de lessen van NLtraining.
 
2. Betalingsmogelijkheden
Het actuele lesgeld en de kosten voor het studiemateriaal vindt u op onze website. U kunt kiezen voor een termijnbetaling in twee delen of betaling van het totaalbedrag in één keer. De 1e termijnbetaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldoen en ieder geval voor de start van de opleiding. De 2e termijnbetaling dient halverwege de opleiding te zijn voldaan.
 
NLtraining garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengelden, tenzij anders vermeld. De kosten voor het studiemateriaal zijn niet inbegrepen bij het lesgeld. U bent verplicht het voorgeschreven studiemateriaal via NLtraining af te nemen.  Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan NLtraining u de toegang tot de lessen (tijdelijk) ontzeggen tot de betaling is voldaan. Indien NLtraining een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld en studiemateriaal, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, terwijl ook door NLtraining verleende kortingen komen te vervallen. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat een derde instantie (bijvoorbeeld DUO) de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. NLtraining is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van eventueel vernieuwd studiemateriaal komt voor uw rekening.
 
3. Studie- en serviceduur
Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele opleiding waarvoor u zich hebt aangemeld. U kunt de opleiding uitsluitend voortijdig beëindigen overeenkomstig de voorwaarden van de voortijdige beëindiging (zie punt 4). De studieleiding houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 
4. Voortijdige beëindiging
Bij NLtraining schrijft u zich in voor het complete programma van de cursus. Annulering van de cursus is niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn van 7 werkdagen. Wanneer u toch voortijdig de cursus wenst te beëindigen (dus na de 7 werkdagen bedenktermijn na aanmelding) bent u het volledige lesgeld en achterstallige overige kosten aan NLtraining verschuldigd. Het retourneren van de lessen of ander studiemateriaal of het niet meer inzenden van huiswerk heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld. Bij overlijden van de cursist gaat de beëindiging van de studieovereenkomst onmiddellijk in en vervalt de resterende betalingsverplichting.
 
5. Verzendkosten
De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van NLtraining. Veel huiswerkopdrachten en vragen voor de docenten kunnen via de digitale leeromgeving ingediend worden. Indien u gebruik maakt van verzending per post aan NLtraining en haar docenten, dan dient de post voldoende gefrankeerd te zijn.
 
6. Lesmateriaal
Het lesmateriaal inclusief eventuele softwarepakketten van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan.
 
7. Exameninformatie
Indien er bij uw opleiding sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de betaling van het examen. Op uw verzoek en tegen betaling kan NLtraining dit namens u verzorgen. De examendata en –gelden voor de examens worden door de betreffende exameninstantie vastgesteld. De examenkosten kunnen aan wijziging onderhevig zijn.
 
8. Klantenservice
NLtraining doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meldt u dat dan binnen 10 dagen na ontvangst van het pakket. NLtraining zal alles in het werk stellen om dit vervolgens zo spoedig mogelijk en naar uw volle tevredenheid te verhelpen. Voor situaties dat u niet tevreden bent over de geboden service en u komt er in overleg niet uit, heeft NLtraining een klachtenprocedure opgesteld. U vindt het klachtenreglement na inloggen op de website van NLtraining. Onze klantenservice telefonisch (020-4923724) en per e-mail (info@nltraining) bereikbaar. Indien niet tot een oplossing wordt gekomen, kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep van NLtraining. Tijdens de gehele procedure zal er altijd worden gehandeld in overeenstemming met het Privacyreglement van NLtraining. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door u betaalde lesgeld.
 
9. Keurmerk
NLtraining is een gecertificeerde instelling met het Blik op Werk Keurmerk. Dat wil zeggen dat NLtraining voldoet aan een aantal eisen die Blik op Werk jaarlijks toetst. Alleen cursisten die een opleiding volgen die voorzien is van het Blik op Werk Keurmerk, komen in aanmerking voor een lening bij DUO. Als u een opleiding via NLtraining volgt, dan doet u mee met het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek dat in opdracht van Blik op Werk door een externe partij wordt uitgevoerd. Als u uw cursusovereenkomst tekent in een periode dat het Keurmerk ‘tijdelijk ongeldig’ is en NLtraining het Keurmerk daarna toch verliest, dan kunt u –indien gewenst en indien u niet op de hoogte bent gesteld van de tijdelijke ongeldigheid– het contract ontbinden en alle betaalde kosten terugkrijgen.
 
10. Wet bescherming persoonsgegevens
Wij maken u in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens er op attent dat de door u verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten)administratie. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om u te informeren over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Verder gaat u met het ondertekenen van uw cursuscontract akkoord met het uitwisselen van uw Naam, Adres, Woonplaats en Telefoonummer (NAWT-gegevens) en informatie betreffende examens en diploma’s tussen de NLtraining en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Tevens gaat u akkoord met het doorgeven van uw NAWT-gegevens aan de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert in opdracht van het Blik op Werk Keurmerk.
 
NLtraining verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten. NLtraining heeft een Privacyreglement opgesteld dat u op uw persoonlijke inlogpagina van NLtraining kunt vinden.
 
11. Schorsing
Studenten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in telefonische, digitale of persoonlijke communicatie, kunnen geschorst worden van de opleiding.
 
12. Wijziging voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door NLtraining worden gewijzigd. NLtraining zal wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum publiceren op haar website.

Onze vestigingen: